TekstPiosenki.org

Phil Collins Another Day In Paradise tłumaczenie po polsku


Phil Collins Another Day In Paradise tekst piosenki
Phil Collins Another Day In Paradise tłumaczenie
She calls out to the man on the street
Ona woła do człowieka na ulicy
'Sir, can you help me?
Proszę pana czy mi pan pomoże?
It's cold and I've nowhere to sleep
Jest zimno a ja nie mam gdzie spać
Is there somewhere you can tell me?'
Czy tam gdzieś mi powiesz?


He walks on, doesn't look back
On przechodzi,nie odwracając się
He pretends he can't hear her
On udaje że jej nie słyszy
Starts to whistle as he crosses the street
Zaczyna gwizdać, gdy przechodzi przez ulicę
Seems embarrassed to be there
Czuje się zażenowany że tam jest


Oh think twice
Och, pomyśl dwa razy
Cause it's another day for you and me in paradise
Bo to kolejny dzień dla Ciebie i dla mnie w raju
Oh think twice
Och, pomyśl dwa razy
Cause it's another day for you
Bo to dla ciebie kolejny dzień
You in paradise
Jesteś w raju
Think about it
Pomyśl o tym


She calls out to the man on the street
Ona woła do człowieka na ulicy
He can see she's been crying
Widzi, że płakała
She's got blisters on the soles of her feet
Ona ma pęcherze na podeszwie stopy
She can't walk but she's trying
Nie może chodzić, ale próbuje


Oh think twice
Och, pomyśl dwa razy
Cause it's another day for you and me in paradise
Bo to kolejny dzień dla Ciebie i dla mnie w raju
Oh think twice
Och, pomyśl dwa razy
It's just another day for you
To dla ciebie kolejny dzień
You in paradise
Jesteś w raju
Just think about it
Poprostu pomyśl o tym


Oh Lord, is there nothing more anybody can do?
O Panie czy ktoś może coś z tym zrobić?
Oh Lord, there must be something you can say
O Panie czy tu musi być coś żebyś przemówił


You can tell from the lines on her face
Możesz powiedzieć z linii na jej twarzy
You can see that she's been there
Widzisz że ona tam jest
Probably been moved on from every place
Prawdopodobnie została przeniesiona z innego miejsca
Cause she didn't fit in there
Choć ona nie pasuje tutaj


Oh think twice
Och, pomyśl dwa razy
Cause it's another day for you and me in paradise
Bo to kolejny dzień dla Ciebie i dla mnie w raju
Oh think twice
Och, pomyśl dwa razy
It's just another day for you
To dla ciebie kolejny dzień
You in paradise
Jesteś w raju
Just think about it
Poprostu pomyśl o tym
Think about it
Pomyśl o tym


It's just another day for you and me in paradise
To tylko kolejny dzień dla ciebie i dla mnie w raju
It's just another day for you and me in paradise, paradise
To tylko kolejny dzień dla ciebie i dla mnie w raju, raju
It's just another day for you and me in paradise
To tylko kolejny dzień dla ciebie i dla mnie w raju
Just think about it
Poprostu pomyśl o tym
Paradise
Raj
Just think about it
Poprostu pomyśl o tym
Paradise, paradise
Raj, raj
Just think about it
Poprostu pomyśl o tym